Retningslinier for deltagelse i elite – og junioreliteturneringer

Regler for deltagelse i eliteturneringer og junioreliteturneringer

samt udbetaling af tilskud fra Kokkedal Golfklub i forbindelse hermed 

Spillere har ikke krav på tilskud fra klubben til deltagelse i individuelle eliteturneringer, men klubben ønsker at give elitespillere og subelitespillere i klubben mulighed for at opnå tilskud til dækning af en del af omkostningerne forbundet dermed. Omkostninger udover tilskuddet er for spillerens egen regning.

Spilleren skal som forudsætning for at kunne opnå tilskud være fuldgyldigt medlem af Kokkedal Golfklub i henhold til klubbens vedtægter. Derudover skal spilleren indgå i klubbens elitetrup, som sammensættes før hver sæson af elitetrænerne og eliteformanden i forening.

Deltagelse i enhver eliteturnering, hvortil spilleren ønsker tilskud fra klubben, skal være godkendt af elitetrænerne og eliteformanden. Denne godkendelse skal foreligge inden tilmelding til turneringen. Godkendelse kan opnås for flere turneringer samlet, herunder ved elitetrænernes og eliteformandens godkendelse af en turneringsplan for sæsonen for spilleren.

Baseret på et oplæg til turneringsplan fra spilleren ved sæsonstart fastlægger elitetrænerne og eliteformanden i samarbejde med den enkelte spiller målsætningen for spilleren i sæsonen og en turneringsplan for de turneringer, som spilleren kan/bør deltage i henover sæsonen. Turneringsplanen kan løbende ændres af elitetrænerne og eliteformanden i samarbejde med spilleren på baggrund af spillerens træningsindsats og resultater. Spilleren kan kun opnå tilskud til turneringer, som elitetrænerne og eliteformanden anser for hensigtsmæssige for spilleren at deltage i.

Ved deltagelse i turneringer Øst for Storebælt gælder følgende:
Klubben yder et tilskud på max. kr. 300, dog max. kr. 500 i tilfælde af et cut, der klares, til dækning af rimelige omkostninger til forplejning og eventuelle omkostninger til driving range bolde og baneguide samt kørselsgodtgørelse. Der ydes ikke tilskud til turneringer i Kokkedal Golfklub (bortset fra turneringsfee, jfr.nedenfor).

Ved deltagelse i turneringer Vest for Storebælt gælder følgende:
Klubben yder et tilskud på max. max. kr. 1.500,-, dog max. kr. 2.500,- i tilfælde af et cut, der klares, til dækning af rimelige omkostninger til forplejning, færgeoverfart, overnatning mellem runderne, driving range bolde og baneguide samt kørselsgodtgørelse.

Større tilskud kan i særlige tilfælde aftales med eliteformanden.
I tillæg til ovennævnte tilskud betaler klubben turneringsfee.

Klubben yder som udgangspunkt ikke tilskud til professionelle turneringer og turneringer i udlandet, idet der i Danmark er tilstrækkeligt med kvalificerede turneringer i løbet af sæsonen. For at opnå tilskud til professionelle turneringer og turneringer i udlandet, skal sådanne turneringer aftales med elitetrænerne og eliteformanden inden tilmelding. Tilskuddet vil i disse tilfælde være på max. kr. 2.500.

Hvis en spiller kan opnå tilskud til en turnering andetsteds fra, eksempelvis DGU, skal spilleren først udnytte tilskudsmulighederne derfra, før klubben yder tilskud. Klubbens tilskud til den enkelte turnering vil i dette tilfælde maksimalt være det beløb, som udgør forskellen mellem det tilskud som spilleren opnår eksempelvis fra DGU og ovennævnte maksimale beløb (300/500/1.500/2.500 kr.).

Uanset hvor mange turneringer en spiller deltager i for sæsonen, må spilleren forvente, at der udover maksimumbeløbene for den enkelte turnering gælder et maksimumbeløb for tilskud (inklusiv turneringsfee) for hele sæsonen. Når dette maksimumbeløb er nået, er samtlige omkostninger til yderligere turneringer for spillerens egen regning. Ligeledes må spilleren forvente, at dette maksimumbeløb skal fordeles på flere turneringer efter aftale med elitetrænerne og eliteformanden.

Spilleren forventes at optræde omkostningsbevidst. Er der eksempelvis tale om en turnering, hvor der kan opnås tilskud til overnatning, skal spilleren søge billigst mulig rimelig indkvartering. Eliteformanden kan til enhver tid nægte at honorere udgifter, som ikke med ret og rimelighed kan henføres til fornuftig omgang med klubbens midler.

Satsen ved kørsel i privatbiler er på kr. 1,50 pr. km. Der forudsættes samkørsel med andre spillere, så vidt det er muligt. Minimum 3 spillere bør kunne køre sammen. Der ydes primært kørselsgodtgørelse til spillere, der deltager i den pågældende turnering og tager andre spillere med. Der ydes kun kørselsgodtgørelse til andre end spillere (eksempelvis forældre), hvis deres kørsel er påkrævet, og det forventes, at de tager andre spillere fra klubben med.

Kørselsgodtgørelse beregnes altid med Kokkedal Golfklub som udgangspunkt, medmindre der køres fra førerens bopæl og den er tættere på spillestedet.

Elitetrænerne og eliteformanden kan foretage graduering af tilskuddene til spillerne, være sig i grupper eller individuelt, således at visse spillere eller grupper modtager mere/mindre end andre baseret på niveau, træningsindsats, indstilling, spillerens turneringsplan m.v.

Spilleren forpligter sig til altid at repræsentere klubben på fornuftig og anstændig vis. Derudover forventes det, at spilleren udviser god etik og korrekt opførsel. Ved korrekt opførsel forstås en fremtræden som ikke er støjende, provokerende eller på anden måde kan virke anstødelig på omgivelserne. Såfremt dette ikke efterleves, kan elitetrænerne eller eliteformanden udelukke spilleren fra at deltage i eliteturneringer og nægte tilskud, også tilskud som måtte være bevilget.

Det forventes også, at spillere, der ønsker tilskud, er indstillede på at yde frivillig hjælp i klubben, eksempelvis med træning af og 9 hullers spil med juniorer (herunder juniorer, der ikke er i elitetruppen) eller andre, spille med i høj/lav handicap turneringer og hjælpe i forbindelse med andre turneringer så som Junior Cup og Ecco Tour samt andre arrangementer som Golfens Dag m.m.

For at tilskud kan udbetales, skal der foreligge korrekt udfyldt afregningsblanket (som kan fås i sekretariatet) samt bilag for alle påførte udgifter. Afregningsblanketten skal underskrives og sammen med de underliggende bilag afleveres eller sendes til Elsebeth Larsen i sekretariatet (mail adresse post@kokkedalgolf.dk) og derefter godkendes af eliteformanden.

Overstiger omkostningerne det maksimale tilskud for den enkelte turnering eller for hele sæsonen, udbetales kun tilskud op til det maksimale beløb for tilskud.

Spilleren bedes, af administrative grunde, selv lægge ud for afholdte udgifter. Såfremt spilleren ikke ser sig i stand til dette, kan der udbetales et acontobeløb op til det beløb, som der kan opnås tilskud på, dog max. 1.500 DKK ved henvendelse på klubbens sekretariat senest 3 dage før turneringen.

Afregningsblanket, bilag og evt. acontoudbetalinger skal være afleveret/afregnet på klubbens kontor senest 14 dage efter turneringen. Eliteformanden kan nægte at honorere regninger og bilag, som ikke er korrekt udfyldt eller som er indleveret for sent jf. ovenstående.

Disse retningslinjer gælder som udgangspunkt kun for spillere, der har status som amatør. Reglerne gælder ikke for seniorer (+50 år), veteraner (+60 år) og superveteraner (+70 år).

Disse retningslinjer kan til enhver tid ændres af eliteformanden.

Hørsholm, den 12. maj 2016

Henrik Thouber

Eliteformand